Bescherming Persoonsgegevens / Privacyverklaring Stichting Bhakti Marga Nederland

 

Privacybeleid

Stichting Bhakti Marga Nederland                                                                          (november 2023)

 

Samenvatting.

Privacy verklaring.

 1. Toepassingsgebied.
 2. Verantwoordelijk voor contactgegevens.
 3. Gegevensverwerking: welke/doeleinden/rechtsgrond.

3.1 Bezoek aan onze website.

3.2 Abonneren op onze nieuwsbrief

3.3 Evenementen.

3.4 Evenementen zoals Darshan en foto- en video-opnamen.

3.5        Deelnemen aan een evenement

3.6        Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier.

3.7 Server-logbestanden.

3.8 Proactief contact van klanten per e-mail

3.9 Bestellingen verzamelen, verwerken, doorgeven van persoonsgegevens bij bestellingen en verzoeken.

3.10 Reclame.

3.11 Transportbedrijven.

 1. Cookies en trackingtechnologie.

4.1 Wat zijn cookies?.

4.2 Waarvoor worden cookies gebruikt?.

4.3 Welke soorten cookies worden op onze websites gebruikt?.

4.4 Hoe lang worden cookies op uw apparaat opgeslagen?.

 1. Online diensten van derden (delen van gegevens)

5.1 Plug-ins.

5.2 Gebruik van sociale plug-ins met behulp van “Shariff Wrapper”.

5.3 Gebruik van Google onzichtbare weergave CAPTCHA.

5.4 Gebruik van Google Maps.

5.5 Gebruik van YouTube.

5.6 Google Vertalen.

5.7 Donaties en betaaldiensten.

5.8 Betalingen in de Bhakti Marga Shop ter plaatse.

5.9 API-sleutels.

5.10 Event Tickets.

 1. Bewaren van uw persoonsgegevens.

6.1 Duur van opslag persoonsgegevens:

6.2. Bewaarperiode voor verwerkingsdoeleinden.

6.3 Verwijderen van persoonsgegevens.

6.4 Persoonsgegevens in relatie tot onze nieuwsbrief

6.5 Registratie website en gebruikersprofiel

6.6 Persoonsgegevens in relatie tot bestellingen, levering van diensten, fondswerving.

6.7 Langere bewaartermijn vereist

 1. Rechten van de betrokkenen en bewaartermijn.

7.1 Herroepingsrecht in geval van toestemming.

7.2 Rechten van de betrokkene. 25

7.3 RECHT VAN BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 AVG..

7.4 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

7.5 Recht van bezwaar.

 1. Technische beveiligingsmaatregelen.
 2. Status van de privacyverklaring en updates.

 

 

 

 

Samenvatting

Wij zijn blij met uw interesse in Stichting Bhakti Marga Nederland. Voor uw begrip geeft deze samenvatting u een kort overzicht van wat we met uw persoonsgegevens doen. Tenzij hieronder anders vermeld, is het  verstrekken van  uw persoonsgegevens noch door  de wet, noch contractueel,  vereist  voor het  sluiten  van een overeenkomst.  U bent niet verplicht om uw gegevens  te verstrekken. Doet u dit niet, dan heeft dit geen gevolgen. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon.

 

Voor gedetailleerde informatie raden wij u aan de volledige onderstaande Privacyverklaring te lezen.

 

Privacy verklaring

 1. Draagwijdte

Deze privacyverklaring is van toepassing op de wijze waarmee wij omgang met uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website en het bestellen van producten en afnemen van diensten.

 

 1. Aansprakelijkheid

Stichting Bhakti Marga Nederland, hierna te noemen BMNL, is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens samen met derden, in het bijzonder met andere organisaties, die met BMNL gelieerd zijn. U vindt onze contactgegevens in paragraaf 2.

 

III. Verzamelde gegevens en gebruiksdoeleinden

De soorten gegevens die wij verwerken zijn persoonsgegevens zoals naam, contactgegevens, contractgegevens, registratiegerelateerde gegevens, communicatiegegevens, gebruikers- en IP-adres en gegevens, die informatie bevatten over uw religieuze, filosofische of levensbeschouwelijke overtuigingen, zoals uw spirituele naam of inwijdingsstatus binnen onze organisatie. In relatie tot uw fundamentele rechten en vrijheden, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van bijvoorbeeld:

 • Contracten aangaan
 • Afhandelen van aanvragen voor bestellingen
 • Cursussen
 • (Groeps)reizen
 • Het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen
 • Het uitdragen van onze missie door u bijvoorbeeld te voorzien van nieuws over evenementen en cursussen
 • Om met u in het algemeen te communiceren

 

Wanneer wij gegevens verwerken over uw religieuze, filosofische of levensbeschouwelijke overtuigingen, zullen wij uw toestemming vragen. Gedetailleerde informatie  over het soort  gegevens en de gebruiksdoeleinden, evenals de rechtsgrondslag, op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, vindt u in paragraaf 3.

 

 1. Verwerking van gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u:

 • zich inschrijft voor een cursus of evenement
 • producten en diensten afneemt
 • communiceert met ons

We kunnen ook automatisch persoonsgegevens verzamelen, wanneer u gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies.

 

 1. Delen van gegevens

Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens delen met bijvoorbeeld aan BMNL gelieerde ondernemingen en dienstverleners die  ons ondersteunen, zoals verwerkers van marketingactiviteiten en organisaties die onze website onderhouden. Dit omvat verwerkingsverantwoordelijken, zoals betalingsdienstaanbieders en aanbieders van donatie- en boekhouddiensten, evenals verzend- en distributiebedrijven. Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld wanneer u reageert via een website of sociaal netwerk. Meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens delen, vindt u in hoofdstuk 5.

 

V I . Internationaal delen van gegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere landen buiten de Europese Unie, waar minder beschermende privacywet- en regelgeving van toepassing kan zijn. We zorgen er echter voor dat er wettelijke waarborgen zijn voor deze overdrachten.

 

VII. Opslag van gegevens

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor onze verwerkingsdoeleinden. Soms vereist de wet echter dat dergelijke gegevens voor een langere periode worden bewaard. Zie 6. voor meer informatie over bewaartermijnen.

 

VIII. Uw rechten hoofdstuk

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. De soorten rechten die u heeft en meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 7.

 

 1. Verplichting tot het verstrekken van gegevens

U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken. Dit kan betekenen dat wij  u onze diensten niet kunnen leveren, omdat wij niet over uw persoonsgegevens beschikken.

 

 1. Geen geautomatiseerde besluitvorming

BMNL maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocedures.

 

 1. Tracking-technologie

We gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën om:

 • onze dienstverlening te verbeteren
 • u te voorzien van informatie
 • uw favoriete instellingen te onthouden

Informatie over hoe trackingtechnologie werkt, welke soorten cookies  we gebruiken en  hoe deze geldig zijn,  vindt u onder hoofdstuk 4. Ons Cookiebeleid incl. gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies vindt u in het cookiebeleid op onze website.

 

XII. Online diensten van derden

Wij maken gebruik van plug-ins en andere online diensten van derden om u een toegankelijke website te bieden en om een gemakkelijke toegang tot de inhoud van sociale mediaplatforms mogelijk te maken. Deze derden zijn verwerkingsverantwoordelijken en beslissen welke persoonsgegevens zij verzamelen. Om uw privacy te respecteren, hebben we echter gekozen voor een implementatie van de verschillende plug-ins. Dit zorgt ervoor dat er geen persoonsgegevens worden gedeeld met deze externe dienstverleners wanneer u deze diensten activeert of ermee communiceert. Voor meer informatie over deze diensten, zie hoofdstuk 4.

 

XIII. Beveiliging

Wij nemen de beveiliging van uw gegevens serieus. Wij implementeren verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Details zijn te vinden in hoofdstuk 8.

 

XIV. Actualiseringen

We werken dit privacybeleid van tijd tot tijd bij; de datum voor de laatste update staat vermeld aan het begin van dit privacybeleid.

 

1. Toepassingsgebied

 

We zijn blij dat u  geïnteresseerd bent  in Bhakti Marga Nederland. Gegevensbescherming heeft een hoge prioriteit voor het management van BMNL. We doen er alles aan om uw privacy en uw persoonlijke gegevens te beschermen. Met deze Privacyverklaring willen wij u uitgebreid informeren over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u heeft. Deze Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van uw persoonsgegevens wanneer u onze websites bezoekt: www.bhaktimarga.com.nl,  contact met ons opneemt via e-mail, producten bestelt en diensten bij ons afneemt.

 

2. Verantwoordelijk voor contactgegevens

 

Bhakti Marga Niederlande is statutair gevestigd aan de Amer 31, 8226 LR,  te Lelystad (secretariaat 06-12649591) en  is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals omschreven in dit Privacy Statement. Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot uw gegevensbescherming, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming: info@bhaktimarga.nl

 

 

3. Gegevensverwerking: welke/doeleinden/rechtsgrond

 

Afhankelijk van de specifieke verwerkingssituatie verzamelen en verwerken wij verschillende soorten persoonsgegevens. Hieronder vindt u een opsomming van gegevens en de relevante verwerkingssituaties. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In bepaalde situaties verwerken wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen, of op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. In het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • Voor de uitvoering van een contract
 • om contractuele verplichtingen na te komen
 • om een overeenkomst aan te gaan
 • om klanten te ondersteunen
 • om vragen met betrekking tot onze diensten te beantwoorden.
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, behalve wanneer uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden prevaleren, die de bescherming van uw persoonsgegevens vereisen. Behalve in individuele gevallen gaan wij er in het algemeen vanuit dat onze gerechtvaardigde belangen prevaleren in met name de volgende verwerkingssituaties:

 • verbetering van onze aanbiedingen en diensten
 • inzicht verkrijgen in het gebruik van onze websites
 • waarborgen van de vertrouwelijkheid en integriteit van onze IT-systemen
 • algemene communicatie met u
 • samenwerking met overheidsinstanties
 • het bekend maken van onze activiteiten en diensten

 

We beschermen onszelf ook tegen juridische stappen. Als u ons afzonderlijk toestemming geeft om uw persoonsgegevens  te verwerken, verwerken wij deze binnen – en op basis van – uw toestemming, die bijvoorbeeld betrekking heeft op:

 • doorgifte van gegevens aan gelieerde ondernemingen of derden
 • evaluatie van uw gegevens voor specifieke reclameactiviteiten
 • versturen van nieuwsbrieven

 

Toestemming wordt altijd vrijelijk gegeven. Het weigeren of intrekken van uw toestemming heeft geen negatieve gevolgen voor u, wat u op elk moment kunt doen.

 

3.1 Bezoek aan onze website

 

3.1.1. Bezoek website – Gegevensverwerking

Als een gebruiker via onze BMNL website gebruik maakt van onze diensten verwerken wij onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens over het gebruik van de aangeboden websites (bijv. browser)
 • gebruikt besturingssysteem
 • toegangssysteem voor internetproviders
 • verwijzings-URL
 • sub-websites
 • datum en tijd van het serververzoek
 • gevraagde inhoud
 • duur van het gebruik
 • IP-adres

 

3.1.2 Gegevensverwerking – doeleinden en rechtsgrond

BMNL trekt bij het gebruik van de gegevens geen conclusies over de betrokkene. Aan de andere kant is deze informatie nodig om:

 • de inhoud van onze website correct weer te geven
 • de inhoud van onze website te optimaliseren
 • zorg te dragen voor de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie
 • informatie te kunnen verstrekken aan autoriteiten, rechtshandhavingsfunctionarissen indien dit  noodzakelijk is voor bijvoorbeeld strafrechtelijke vervolging in het geval van bijv.  aanvallen op de website.

 

BMNL analyseert statistisch anoniem verzamelde gegevens en informatie, met als doel de bescherming en beveiliging van de gegevens te verhogen en zorg te dragen voor een optimaal beschermingsniveau  van de persoonsgegevens die wij verwerken. Anonieme gegevens uit de logbestanden van de server worden  gescheiden, van alle door u verstrekte persoonsgegevens, opgeslagen. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, behalve wanneer uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden prevaleren, in verband met de bescherming van uw belangen en persoonsgegevens (art. 6 AVG).

 

3.2 Abonneren op onze nieuwsbrief

 

3.2.1 Gegevensverwerking Aanmelding nieuwsbrief

Via onze website  heeft u  de mogelijkheid  om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Als   u  zich aanmeldt, vragen wij u om uw e-mailadres.  Direct na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging op het scherm van het apparaat waarmee u bent ingelogd. Het is ook mogelijk om uw voor- en achternaam in te vullen. Hierdoor kan BMNL u op een persoonlijke manier benaderen, indien u dat wenst en persoonlijk reageren op eventuele opmerkingen en/of vragen die u heeft naar aanleiding van bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Wij willen u erop wijzen dat onze nieuwsbrief trackingpixels bevat. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in een e-mail. Deze worden in HTML-formaat verzonden om de registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken, zoals een statistische analyse van het succes of falen van onze online marketingcampagnes. Aan de hand van de ingebouwde tracking pixel kunnen we zien of en wanneer een e-mail is  geopend  en welke links zijn geopend. Dergelijke gegevens worden door ons opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud  ervan aan te passen aan toekomstige nieuwsbrieven, afgestemd op de interesses van de betrokkenen. Deze persoonsgegevens worden niet   gedeeld met derden. Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken  voor het  verzenden van nieuwsbrieven en voor onze eigen reclamedoeleinden,  ongeacht de  uitvoering van het contract, voor zover u daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd.   De verwerking vindt plaats  met uw toestemming op  basis van artikel 6,  lid 1, onder a) van de AVG.  U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de  rechtmatigheid van  de verwerking, die op basis van uw toestemming tot het moment van de intrekking is uitgevoerd.  U kunt zich te  allen tijde  afmelden  voor  de nieuwsbrief door  gebruik te maken van  de betreffende link in  de nieuwsbrief  of door ons hiervan via info@bahktimarga.nl op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan uit de mailinglijst verwijderd.

 

3.2.2 Gegevensverwerking – doeleinden en rechtsgrond

 

Persoonsgegevens die in het kader van de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Onze nieuwsbrieven verschaffen u BMNL nieuws, geven u infiormatie over BMNL activiteiten en houden u op de hoogte van wereldwijde ontwikkelingen binnen Bhakti Marga, waardoor u up-to-date blijft. Persoonsgegevens die door de nieuwsbriefdienst worden verzameld, worden niet aan derden doorgegeven. Wij verwerken uw persoonsgegevens in verband met het verzenden en volgen van de nieuwsbrief binnen – en op basis van – uw toestemming (respectievelijk art. 6 AVG en art. 9 AVG). Toestemming wordt altijd vrijelijk gegeven. Mochten er wijzigingingen plaatsvinden m.b.t. onze nieuwsbrief service, dan wordt iedere geregistreerde hiervan via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld met de mogelijheid zich voor de nieuwsbrief af te melden. Het weigeren en intrekken van uw toestemming heeft voor u geen negatieve gevolgen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en u afmelden voor onze nieuwsbrief. Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Het is mogelijk u op elk moment rechtstreeks via de website van BMNL af te melden voor de nieuwsbrief https://www.bhaktimarga.nl/newsletter/unsubscribe of door contact met ons op te nemen via e-mail op info@bhaktimarga.nl

3.2.3 Voor deze nieuwsbriefdienst maken wij gebruik van de dienstverlener mailerlite.com.

De gegevensoverdracht vindt o.a. plaats op basis van modelcontractbepalingen met passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar gesteld viahttps://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data- bescherming/standaardcontractueel-clausules-scc_de. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG in ons gerechtvaardigde belang binnen een effectief reclame- en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan Mailerlite in de Verenigde Staten (niet gecertificeerd volgens de TADPF). Voor meer informatie verwijzen wij u naar hun privacybeleid. https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy?_gl=1*7xbh2x*_up*MQ.. &gclid=Cj0KCQiAgK2qBhCHARIsAGACuzkxbl15gHe9NV6CG3Q07GrJq0h328T87eqvmGijK50BDy3of8lllikaAjgOEALw_wcB. In geval van herroeping worden uw persoonsgegevens gewist.

 

3.3 Evenementen

 

3.3.1 Welke gegevens verwerken wij in het kader van het registreren voor – en beheren van – evenementen?

 

Als u zich inschrijft voor onze evenementen of voor betaalde cursussen via onze website, verwerken wij onder andere uw aanspreektitel, voor- en achternaam, land, adres, e-mailadres, telefoonnummer, spirituele naam (optioneel), informatie over het evenement of de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven, betalingsgegevens zoals creditcardnummer of andere bankgegevens. Als u zich aanmeldt voor onze gratis evenementen of cursus via onze website, verwerken wij onder andere uw gebruikersnaam, e-mailadres, spirituele naam (optioneel) en informatie over het evenement waarvoor u zich heeft ingeschreven.

 

3.3.2 Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij deze gegevens?

De persoonsgegevens die in het kader van de registratie en het beheer van een evenement of cursus worden verzameld, worden met name gebruikt om op uw verzoek te reageren. Daarnaast kunnen we de verzamelde gegevens gebruiken om rechtstreeks contact met u op te nemen en u soortgelijke aanbiedingen, evenementen en cursussen aan te bieden op basis van uw boekingsgeschiedenis en persoonlijke interesses. De verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van contractuele of precontractuele verplichtingen (art. 6 AVG). We kunnen ook uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn verzameld in verband met de registratie voor – en het beheer van – het evenement. Toestemming is geheel vrijwillig.

 

3.4 Evenementen zoals Darshan en foto- en video-opnamen

 

Tijdens de evenementen met Paramahamsa Sri Swami Vishwananda worden foto- en video-opnames van het evenement gemaakt. Deze worden beschikbaar gestled via een live-uitzending en als video-on-demand via het Bhakti Mediaplatform, met Bhakti Marga-kanalen, zoals het Bhakti Marga You-Tube-kanaal, de Bhakti Marga-website https://www.bhaktimarga.org/livestream, de bhaktimarga.org website, de Bhakti Marga Instagram-pagina, Bhakti Marga Flickr, de website van Stichting Bhakti Marga Nederland en de Bhakti Marga Nederland Facebook-pagina. Deze video-opnamen worden voor dit doel gebruikt en opgeslagen. Bovenal wordt Guruji, Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, gefilmd. Opnames van gasten worden zoveel mogelijk vermeden, maar dit kan niet worden uitgesloten. In bepaalde genoemde gebieden worden livestream-vrije zones aangeboden.

 

3.4.1 Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij deze gegevens?

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 (f) van de AVG, evenals de vrijwillige toestemming van de deelnemers in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. Het gerechtvaardigd belang Art. 6 lit. f GDPR, van Bhakti Marga is het public relations-werk (PR) van Bhakti Marga, waarvoor deze video- en foto-opnamen worden gemaakt. Bij het inschrijven voor Bhakti Marga evenementen e.d. kunnen deelnemers beslissen of ze gefilmd willen worden of niet. Wij respecteren uw privacy. Ter plaatse hebben we Livestream-vrije zones, waar geen opnames worden gemaakt. Als u niet gefilmd wilt worden, ontvangt u op de dag van het evenement een zwart armbandje, zodat het videoteam u kan herkennen en weet dat u niet gefilmd wilt worden tijdens ons evenement. Ons evenemententeam jan u op deze wijze ook op onze “Livestream-vrije zone” wijzen.

3.4.2     Gelieerde onderneming ten behoeve van een lifestream en video-opnames:

Bhakti Event GmbH, Am Geisberg 1-8, 65321 Heidenrod Duitsland, Tel. 06124/609-1125E-mail dataprotection@bhaktimarga.org, handelsregistratienummer: 23765, / E-mail: info@bhaktimarga.org. Zie voor hun Privacybeleid: https://bhaktimarga.org/privacy. https://www.bhaktimarga.org/impressum/impressum-de

U kunt contact opnemen met hun functionaris voor gegevensbescherming via: Anna Aman advocaat, E-mail info@kanzlei-anna-aman.de. Wij hebben met Bhakti Event GmbH een orderverwerkingsovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen van art. 28 AVG.

 

3.5        Deelnemen aan een evenement

 

3.5.1 Welke gegevens verwerken wij wanneer u toestemming geeft voor deelname aan een evenement?

Als u ons via onze website toestemming geeft, verwerken wij onder andere uw voor- en achternaam, e-mailadres, foto’s, video’s, getuigenissen of en in welke taal u vertaling nodig heeft, spirituele naam (optioneel) en informatie over het evenement, waarvoor u zich heeft ingeschreven. We verwerken ook video-opnames van u terwijl u deelneemt aan het evenement. Via deze opnames delen we de gemeenschappelijke ervaring van het evenement met de deelnemende (online en offline) community. Dit vindt plaats via livestream en video-on-demand (in de periode erna). Bovendien zetten we foto’s en video’s, die tijdens het evenement worden gemaakt, in voor commercieel gebruik. Dit betekent dat foto’s en video’s, waarop u mogelijk ook te zien bent, kunnen worden gebruikt op onze websites, in (print)publicaties en op onze Bhakti Marga Facebook-, Flickr- en Instagram-pagina’s en ons YouTube-kanaal.

 

3.5.2 Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij deze gegevens?

De verwerking van foto’s en/of video’s, het verzamelen, opslaan en doorgeven ervan aan derden is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende(n) of de betrokkene(n) en in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a AVG, art. 9 lid 2 sub a AVG. De verwerking is gebaseerd op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG (uw toestemming, die u hebt gegeven). Toestemming wordt altijd vrijelijk gegeven. Het weigeren of intrekken van uw toestemming heeft geen negatieve gevolgen voor u.  Als u als deelnemer met Bhakti Event GmbH een overeenkomst bent aangegaan met betrekking tot de productie van evenementdocumentatie, dan vormt deze overeenkomst de wettelijke basis art. 6 lid 1 sub b AVG.

 

3.5.3 Categorieën van mogelijke ontvangers van de persoonsgegevens

De foto’s en/of video’s kunnen gedeeld worden met Facebook, Instagram, YouTube. Voor public relations-doeleinden, evenals commercieel- en verkoop gerbuik, kunnen ze op de homepage van bhaktimarga.org worden geplaatst en worden gebruikt voor de Facebook-fanpagina, Twitter-pagina, You-Tube-kanaal van Bhakti Event GmbH. De inhoud zal ook live worden gestreamd op YouTube.

 

YouTube is een Amerikaans bedrijf dat gebruikersgedrag analyseert met het risico dat we niet precies weten hoe uw gegevens worden geanalyseerd, waarop we geen invloed hebben. Facebook Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verwerkingsverantwoordelijke. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Lees voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook hun privacyverklaring. Bhakti Event GmbH is samen met Facebook Ireland medeverantwoordelijk in de zin van art. 26 AVG voor de verwerking van zogenaamde ‘pagina-inzichten’ (page insights) in het kader van de exploitatie van hun Facebook-fanpagina. Facebook Ireland gebruikt deze pagina-inzichten om de activiteit op onze Facebook-pagina te analyseren en verstrekt ons deze informatie in een niet persoonsgebonden vorm. Wij hebben hiervoor met Facebook Ireland een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, die u via de onderstaande link kunt raadplegen. Facebook Ireland verplicht zich er in deze overeenkomst onder meer toe om de primaire verantwoordelijkheid onder de AVG op zich te nemen voor de verwerking van paginastatistieken en om alle verplichtingen onder de AVG met betrekking tot de verwerking van de paginastatistieken te vervullen.

 • YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, (“YouTube https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=de )
 • Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ierland. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring van Twitter.
 • Instagram, geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Lees voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook Ireland met betrekking tot Instagram hun Privacyverklaring.
 • Flickr, geëxploiteerd door Flickr, Inc., Flickr c/o Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring van Flickr.

 

3.6        Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.  Bij het gebruik van het contactformulier  verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam,  e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover  u deze hebt  verstrekt. Het doel van de gegevensverwerking is om contact op te nemen. Als u contact opneemt om een aankoop bij ons te doen, een cursus of dienst af te nemen of bijvoorbeeld een offerte aan te vragen met de mogelijkheid dat er een overeenkomst tussen u en ons dient te worden opgesteld, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. Als er om andere redenen contact met ons wordt opgenomen, bijvoorbeeld in  het geval dat u advies of informatie wilt verkrijgen, worden deze gegevens verwerkt op basis van artikel 6, lid 1.  1 lit. f. De AVG is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang te reageren op uw contactverzoek. In dit geval behoudt u te  allen tijde  het recht bezwaar te  maken tegen de  verwerking van uw persoonsgegevens  op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG op grond van uw eigen, specifieke omstandigheden. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van pre-contractuele maatregelen.  Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens gewist als u geen toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij de effectieve afhandeling van het door u ingevulde contacformulier (art. 6 lid 1 sub f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) indien daarom is verzocht. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De gegevens die u aanlevert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

3.6.2 Inschrijvingsformulieren

Als u een inschrijvingsformulier op onze site indient, kiest u ervoor dat wij uw naam, e-mailadres en andere relevante informatie opslaan. Deze gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van gerelateerde inhoud, kortingen en andere speciale aanbiedingen. U kunt zich op elk moment in de toekomst afmelden via info@bhaktimarga.nl

 

3.6.3 Seva-formulier

Bij het gebruik van het seva-contactformulier  verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam,  e-mailadres, nationaliteit, spirituele naam, telefoonnummer, inzetbaarheid en bij internationale evenementen uw land van herkomst) alleen voor  zover u deze heeft  verstrekt. Het doel van de gegevensverwerking is om adequaat contact met u op te kunnen nemen en contact met u te kunnen onderhouden voor zover dit met betrekking tot het uitvoeren van uw seva van belang is. Als u middels het sevacontacformulier contact met ons opneemt, met de mogelijkheid dat er een overeenkomst tussen u en ons wordt opgesgteld, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. Als u om andere redenen contact met ons opneemt, worden deze gegevens verwerkt op basis van artikel 6, lid 1.  1 lit. f. De AVG is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang te reageren op uw contactverzoek. In dit geval behoudt u te  allen tijde  het recht bezwaar te  maken tegen de  verwerking van uw persoonsgegevens  op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG naar gelang uw eigen, specifieke omstandigheden. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG, voor zover uw aanvraag noodzakelijk is voor de uitvoering van pre-contractuele maatregelen.  Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden uiterlijk na 6 maanden verwijderd als u geen toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang het door u ingevulde sevaformulier effectief te kunnen afhandelen (art. 6 lid 1 sub f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG), indien hierom is verzocht. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

3.7 Server-logbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder  persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden de gebruiksgegevens  aan ons of onze webhost/IT-dienstverlener  doorgegeven  via uw internetbrowser en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van de oproep, het IP-adres, de hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit.  f AVG en is in het gerechtvaardigd belang om de ononderbroken werking van onze website te waarborgen en om ons aanbod te verbeteren.  Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan een derde land  buiten de Europese  Unie, waarvoor een adequaatheidsbesluit is uitgevaardigd door de Europese Commissie.

 

3.8 Proactief contact van klanten per e-mail

Als u voor zakelijke doeleinden contact met ons opneemt via e-mail,  verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u dit hebt verstrekt. Het doel hiervan is het verwerken van uw contactverzoek. Als het doel van het contact met ons is om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. advies in geval van interesse in een aankoop, het opstellen van offertes) of het aangaan van een overeenkomst tussen u en ons, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, worden deze gegevens verwerkt op basis van artikel 6, lid 1.  1 lit.  f. De AVG is gebaseerd op ons doorslaggevende gerechtvaardigde belang bij het reageren op uw contactverzoek. In dat geval hebt u het recht om  te  allen tijde   bezwaar te  maken tegen de  verwerking van uw persoonsgegevens  op grond van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden dan gewist in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen als u geen toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

 

3.9 Bestellingen verzamelen, verwerken, doorgeven van persoonsgegevens bij bestellingen en verzoeken

 

Wij verzamelen en  verwerken uw  persoonsgegevens alleen   voor  zover dat nodig is  voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling   en  voor de   verwerking van uw  verzoeken.  Het verstrekken  van deze  gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst.  Het niet ter beschikking stellen ervan leidt tot het afketsen van de overeenkomst. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1 lit.  b AVG en is noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst tussen u en ons. Uw gegevens worden  bijvoorbeeld  doorgegeven aan de door u gekozen dienstverlenders, transportbedrijven, dropshipping-aanbieders,  betalingsdienstaanbieders, orderafhandelingsdienstverleners  en  IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften, waarbij de omvang van de gegevensoverdracht tot een minimum wordt beperkt. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan een derde land  buiten de Europese  Unie, waarvoor een adequaatheidsbesluit is uitgevaardigd door de Europese Commissie.

 

3.10 Reclame

 

3.10.1 Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van direct mail

Wij gebruiken het van u ontvangen e-mailadres in het kader van de  verkoop van  goederen of  het leveren van diensten voor de elektronische verzending van reclame voor onze goederen of diensten, die vergelijkbaar zijn met  die welke u al bij ons hebt gekocht of afgenomen, voor  zover u geen bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van deze overeenkomst. Het niet ter beschikking stellen ervan zal leiden tot het niet doorgaan van de overeenkomst. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (f) AVG vanuit het legitieme oogpunt van direct marketing. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor   de  bezwaarprocedure vindt u in de juridische kennisgeving. U kunt hiervoor ook de  link in de promotionele e-mail gebruiken. Hieraan zijn geen andere kosten verbonden dan de verzendkosten volgens de basistarieven.

 

3.11 Transportbedrijven

 

3.11.1 Doorgeven van e-mailadres aan transportondernemingen m.b.t. verzendstatus

In het kader van de  afwikkeling  van de overeenkomst geven wij uw  e-mailadres door  aan  het  transportbedrijf, voor zover u h ier tijdens het  bestelproces  uitdrukkelijk mee hebt  ingestemd.  Het doel van de overschrijving is om u per e-mail op de hoogte te stellen van de status van de verzending.  De verwerking vindt plaats met uw toestemming op  basis van artikel 6,  lid 1, onder a) van de AVG.  U kunt deze toestemming  te allen tijde intrekken door  ons of het  transportbedrijf hiervan op de  hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd tot het moment van deze intrekking.

 

4. Cookies en trackingtechnologie

Voor de beschikbaarstelling, het onderhoud en de analyse van onze websites en het gebruik ervan maken wij gebruik van verschillende softwaretools van derden en van onszelf, die regelmatig gebaseerd zijn op het gebruik van cookies, Flash-cookies (ook wel Flash Local Shared Objects genoemd), webbakens of soortgelijke technologieën (gezamenlijk “Trackingtechnologieën” genoemd). Trackingtechnologieën helpen ons te begrijpen hoe u onze diensten gebruikt (bijv. de pagina’s die u weergeeft of de links waarop u klikt en andere acties die u uitvoert met de diensten). Ze geven ons informatie geven over uw browser en online gebruikspatronen (bijv. IP-adres, loggegevens, browsertype, browsertaal, verwijzende / exit-pagina’s en URL’s, bekeken pagina’s, of u een e-mail hebt geopend,  aangeklikte links, enz.) evenals informatie over de apparaten waarmee u toegang krijgt tot onze diensten. Trackingtechnologieën stellen ons in staat om de apparaten die u gebruikt om toegang tot onze diensten te krijgen, te koppelen, zodat we u kunnen identificeren en contact met u kunnen opnemen op de verschillende apparaten die u gebruikt. Het helpt ons en onze advertentiepartners ook in het bepalen van producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn, om u gerichte advertenties aan te bieden.

U kunt het gebruik van trackingtechnologieën beperken door de instellingen van uw browser te wijzigen. U kunt zelf bepalen welke toegang u ons verleent en of en hoe lang cookies op uw apparaat mogen worden opgeslagen. U kunt ook te allen tijde cookies verwijderen die al zijn opgeslagen. Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze websites kan worden beïnvloed na het deactiveren van alle cookies. Vergelijkbare functies (zoals Flash-cookies), die worden gebruikt door zogenaamde browser-add-ons, kunnen worden uitgeschakeld of verwijderd door de instellingen van de browser-add-on te wijzigen of via de website van de aanbieder van de browser-add-on.

4.1 Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand dat tijdens het gebruik van een website wordt overgedragen van de hostserver van de website en door de gebruikte browser wordt opgeslagen op het besturingssysteem van het apparaat van de gebruiker (desktopcomputer, laptop, tablet, smartphone, andere apparaten met internettoegang). Cookies worden gebruikt om informatie over de gebruiker op te slaan en op te halen wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Onze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u onze website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de  juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren,  kunt u vóór het plaatsen van cookies worden geïnformeerd en individueel  beslissen of u deze accepteert en voorkomt dat de cookies worden opgeslagen en dat de gegevens die ze bevatten worden verzonden. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

4.2 Waarvoor worden cookies gebruikt?

Cookies helpen ons het gebruik van onze websites te begrijpen, trends te analyseren, de websites te beheren, de stappen van een gebruiker op onze websites te volgen, demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel, u in staat te stellen efficiënt tussen de pagina’s te navigeren, uw voorkeuren en instellingen op onze websites te onthouden en in het algemeen uw browse-ervaring te verbeteren. We verwerken de gegevens die zijn verzameld met behulp van trackingtechnologieën om:

 • informatie te onthouden, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of een nieuw bezoek
 • u op meerdere apparaten te herkennen
 • de functionaliteit en prestaties van onze websites te controleren
 • geaggregeerde statistieken te verzamelen met betrekking tot het totale aantal bezoekers, het totale verkeer, het gebruik en demografische patronen op onze websites
 • technische problemen te diagnosticeren en op te lossen
 • producten en diensten te bepalen die voor u interessant kunnen zijn
 • u gerichte advertenties aan te biede
 • onze website op een andere manier te plannen en te verbeteren.

 

4.3 Welke soorten cookies worden op onze websites gebruikt?

 

De cookies die op onze website worden gebruikt, worden meestal gecategoriseerd als:

 • verplichte cookies
 • analytische/prestatiecookies
 • functiegerelateerde cookies
 • marketingcookies

 

4.3.1 Verplichte cookies

Deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van onze websites en stellen u in staat om door onze websites te navigeren en hun functies te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen bepaalde diensten die nodig zijn voor de volledige werking van onze websites niet worden geleverd.

4.3.2 Analytische / prestatiecookies

Met behulp van deze cookies verzamelen we informatie over hoe onze gebruikers onze websites gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s het vaakst worden bezocht en gelezen, of hoe gebruikers van de ene link naar de andere gaan. Alle informatie die door dit type cookie wordt verzameld, heeft geen betrekking op een enkele gebruiker, maar wordt samengevoegd en verwerkt met de informatie van andere gebruikers. Cookies geven ons analytische gegevens over hoe onze websites werken en hoe we ze kunnen verbeteren.

4.3.3 Functie gerelateerde cookies

Deze cookies stellen ons in staat om een specifieke selectie die u hebt gemaakt op te slaan en onze website zo aan te passen dat deze u uitgebreide functies en inhoud biedt. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om uw taalkeuze of landkeuze op te slaan.

4.3.4 Marketing cookies

Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. We zullen deze informatie gebruiken om onze website en de advertenties die erop worden weergegeven en de marketingberichten die we u sturen, relevanter voor u te maken. We kunnen deze informatie ook delen met derden die voor dit doel een dienst aan ons leveren.

4.3.5  Beheer van cookies

U kunt de volgende links gebruiken om te weten te komen hoe u cookies in de hoofdbrowsers kunt beheren (inclusief hoe u deze kunt deactiveren):

 • Chrome-browser:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl

 

 • Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

 

 • Safari:

https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

 • Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in- microsoft-edge-lB6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

 

4.3.6 Technisch noodzakelijke cookies

Tenzij anders bepaald in de onderstaande privacyverklaring, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen  in staat om uw browser te  herkennen,  zelfs na het wijzigen van een pagina en om u diensten te verlenen. Sommige functies  van  onze website  kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, ook na een paginawissel. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG in het kader van een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang bij de optimale werking van onze website en u een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van onze website aan te kunnen bieden. In relatie tot uw persoonlijke omstandigheden hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

4.3.7 Gebruik van de plug-in voor toestemming voor cookies van Web Toffee

We gebruiken op onze website de GDPR cookie consent plugin van WebToffee van Mozilor Limited (10 Paxton Crescent, Shenley Lodge, Milton Keynes MK5 7PY, Verenigd Koninkrijk; “WebToffee”). De plug-in stelt u in staat om toestemming te geven voor de verwerking van gegevens via de website, in het bijzonder het plaatsen van cookies en om uw recht op herroeping uit te oefenen voor eerder gegeven toestemming. Met het oog op de  gegevensverwerking dient voor dit doel de  nodige toestemming verkregen te worden om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld en doorgegeven aan WebToffee: geanonimiseerdIP-adres, gebruikers-ID, toestemmingsstatus, datum en tijd van toestemming of weigering. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG.  Meer informatie over gegevensbescherming bij WebToffee vindt u op: https:// www.webtoffee.com/privacy-policy/

4.4 Hoe lang worden cookies op uw apparaat opgeslagen?

De bewaartermijn hangt in wezen af van het feit of de cookie “permanent” of “sessiegebaseerd” is. Sessiecookies worden verwijderd nadat u de websites verlaat die de cookie hebben geplaatst. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan, zelfs nadat u klaar bent met browsen, totdat ze worden verwijderd of totdat ze zijn verlopen.

5. Online diensten van derden (delen van gegevens)

Om u een comfortabele website aan te bieden, maken wij onder andere gebruik van Mailerlite, Google, Google Maps en YouTube (Google Maps en YouTube worden samen “content plug-ins” genoemd) en zogenaamde social media plugins van de sociale netwerken.

5.1 Plug-ins

 

5.1.2 Gebruik van sociale plug-ins

Wij gebruiken op onze website plug-ins van sociale netwerken. De integratie van sociale plug-ins en de gegevensverwerking die hierbij plaatsvindt, dient om de reclame voor onze producten te optimaliseren. Bij  de integratie van sociale plug-ins  wordt   een verbinding tot stand gebracht tussen uw computer en de servers van de aanbieder van het  sociale netwerk. De plug-in wordt      op de pagina weergegeven,   mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Hierbij worden  zowel uw IP-adres als informatie over onze pagina’s  die u hebt bezocht, doorgegeven aan de server van de aanbieder, ongeacht of u geregistreerd bent bij het sociale netwerk of bent ingelogd. Ook bij niet-geregistreerde of niet-ingelogde gebruikers vindt er een overdracht plaats. Wanneer u tegelijkertijd verbonden bent met een of meer van  uw  sociale netwerkaccounts,  kan de verzamelde informatie ook worden toegewezen aan uw respectievelijke profielen. Bij het gebruik van de  plug-in-functies (bijv.  door op de knop te drukken) wordt deze informatie ook aan  uw gebruikersaccount toegewezen.  U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen van uw sociale media-accounts, voordat  u onze website bezoekt en de knoppen activeert. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën en de verwerking  van uw  persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking, die op basis van de toestemming tot aan het moment van deze intrekking is uitgevoerd. De hieronder genoemde sociale netwerken zijn door middel van een sociale plug-in in onze website geïntegreerd.   Meer informatie over de  omvang en  het doel van  het  verzamelen en gebruiken van de  gegevens,  evenals over uw  rechten  in dit verband en mogelijkheden om  uw  privacy  te  beschermen, vindt u  in de  gelinkte informatie over gegevensbescherming van de aanbieders.

 

 • Facebook van Meta Platforms Ireland

 

Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland).

 

Meta Platforms Ireland en  wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevens  die worden gegenereerd door de integratie van de  dienst en de   overdracht van deze gegevens aan Facebook. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Het contract kan worden opgevraagd onder https:// www.facebook.com/legal/controller_addendum. Daarna zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen in overeenstemming met art. 13, 14 AVG , voor de naleving van de veiligheidsbepalingen van art. 32 AVG met het oog op de juiste technische uitvoering en configuratie van de dienst en voor het arresteren van de verplichtingen uit hoofde van art. 33, 34 AVG, voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens betrekking heeft op onze verplichtingen uit hoofde van de gezamenlijke verwerkersovereenkomst. Meta Platforms Ireland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met art. 15 – 20 AVG, met inachtneming van de beveiligingsbepalingen van art.  32 AVG met het oog op de veiligheid van de dienst en het nakomen van de verplichtingen op grond van art.   33, 34 AVG , voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens in strijd is met de verplichtingen van Meta Platforms Ireland op grond van de overeenkomst inzake de gezamenlijke verwerking. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Voor  de  VS is er een adequaatheidsbesluit van de  Europese Commissie:  het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met de TADPF en is daarom verplicht om de Europese principes voor gegevensbescherming te volgen. Meer informatie over gegevensbescherming tijdens het gebruik vindt u op https:// www.facebook.com/about/privacy/.

 

 • Instagram

 

Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland): https://help.instagram.com/155833707900388 Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen zoals de VS. Voor de  VS is er  een adequaatheidsbesluit van de  Europese Commissie: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met de TADPF en is daarom verplicht om de Europese principes voor gegevensbescherming te volgen.

 

 • X (Twitter International Unlimited Company)

 

One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland) https://twitter.com/privacy / https://twitter.com/personalization Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Voor  de  VS is er een adequaatheidsbesluit van de  Europese Commissie: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). X is niet gecertificeerd volgens het TADPF.

 

5.2 Gebruik van sociale plug-ins met behulp van “Shariff Wrapper”

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van zogenaamde “Social Media Buttons”. Om uw gegevens te beschermen, gebruiken we een oplossing genaamd “Shariff”. Hierbij worden de deelknoppen geïmplementeerd als statische afbeeldingen, die een link naar de betreffende sociale netwerksite bevatten. Als u op een dergelijke knop klikt, wordt u op dezelfde manier doorgestuurd naar de betreffende sociale netwerksite, zoals normale links dat ook zouden doen. Alleen op dat moment krijgt de aanbieder van de sociale netwerksite informatie over u, bijvoorbeeld uw IP-adres. Als u niet op zo’n deelknop klikt, worden er geen gegevens verzonden. Informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens op de sociale netwerksites vindt u in de betreffende gebruiksvoorwaarden van de betreffende aanbieder. Meer informatie over de plug-in en de Shariff-oplossing vindt u hier: https://wordpress.org/plugins/shariff/ Op onze website bieden wij deelknoppen aan voor de volgende diensten/bedrijven: Facebook, Twitter, Instagram. Meer informatie over de omvang  en  het doel van  het  verzamelen en gebruiken van de gegevens  ,  evenals over uw  rechten  in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de  gelinkte informatie over gegevensbescherming van de aanbieders.

Facebook van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) https:// www.facebook.com/policy.php Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen zoals de VS. Voor de  VS is er  een adequaatheidsbesluit van de  Europese Commissie: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met de TADPF en is daarom verplicht om de Europese principes voor gegevensbescherming te volgen.

 

Instagram van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) https://help.instagram.com/155833707900388 Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen zoals de VS. Voor de  VS is er  een adequaatheidsbesluit van de  Europese Commissie: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met de TADPF en is daarom verplicht om de Europese principes voor gegevensbescherming te volgen.

 

5.3 Gebruik van Google onzichtbare weergave CAPTCHA

 

Wij maken gebruik van de eCAPTCHA-dienst van Google Ireland  Limited (Gordon House,  Barrow Street,  Dublin 4, Ierland;  ‘Google’). Dit wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen de invoer door een persoon of door geautomatiseerde, machinale verwerking.  Op de achtergrond verzamelt en analyseert Google gebruiksgegevens, die door Invisible reCaptcha worden gebruikt om gewone gebruikers van bots te onderscheiden. Voor dit doel wordt uw invoer doorgegeven aan Google en daar verder gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de Invisible reCAPTCHA-service aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden door Google verwerkt in de Europese Unie en, indien nodig, ook in de VS.  Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich gecertificeerd in overeenstemming met de TADPF en is daarom verplicht zich te houden aan de Europese beginselen inzake gegevensbescherming. Het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën vindt plaats met uw toestemming in overeenstemming met § 25 lid 1.  1 S. 1 TTDSG i.s.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking  van uw  persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op grond van art.   6 lid 1 sub a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid vindt u op: https:// www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https:// www.google.com/privacy.

 

5.4 Gebruik van Google Maps

 

Wij maken gebruik van de GoogleMaps-functie voor het insluiten van kaarten van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; ‘Google’). De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaart mogelijk. Daarnaast verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens van bezoekers van de websites bij het bezoeken van pagina’s waarin Google Maps-kaarten zijn geïntegreerd. Indien nodig worden uw gegevens ook doorgegeven aan  de VS. Voor de  VS is er een adequaatheidsbesluit van  de  Europese Commissie: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich gecertificeerd in overeenstemming met de TADPF en is daarom verplicht zich te houden aan de Europese beginselen inzake gegevensbescherming. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming in overeenstemming met § 25 lid 1 S. 1  TTDSG i.s.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking  van uw  persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op grond van art.   6 lid 1 sub a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google vindt u in de informatie over het privacybeleid van Google op https:// www.google.com/privacypolicy.html. Daar  kunt u ook uw instellingen in het Privacy Center wijzigen, zodat u  uw gegevens die door Google worden verwerkt,  kunt beheren en beschermen.

5.5 Gebruik van YouTube

 

Wij maken gebruik van de YouTube-functie voor het insluiten van video’s van Google Ireland  Limited (Gordon House,  Barrow Street,  Dublin 4, Ierland; (hierna: “YouTube”). YouTube is een samenwerkingsverband met Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; ‘Google’).  De functie toont video’s die bij YouTube zijn gedeponeerd in een iFrame op de website. Daarbij wordt de optie “Geavanceerde privacymodus” geactiveerd. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie op over de bezoekers van de website. Pas wanneer u een video bekijkt, wordt de informatie over deze naar YouTube verzonden en daar opgeslagen  . Indien nodig worden uw gegevens doorgegeven aan  de VS. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF).  YouTube heeft zich gecertificeerd in overeenstemming met de TADPF en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese beginselen inzake gegevensbescherming. Het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën vindt plaats met uw toestemming in overeenstemming met § 25 lid 1.  1 S. 1 TTDSG i.s.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking  van uw  persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op grond van art.   6 lid 1 sub a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google en de bijbehorende  rechten  en mogelijkheden om uw privacy te beschermen,  vindt u in de  privacyverklaring van YouTube (https:// www.youtube.com/t/privacy).

 

5.6 Google Vertalen

Op onze website  maken we gebruik van Google Ireland  Limited (Gordon House,  Barrow Street,  Dublin,   Ierland) om vertaaldiensten aan te bieden via API-integratie. Google Ireland  Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Het doel van de gegevensverwerking is om de informatie op de website in andere talen weer te geven. Om de vertaling automatisch weer te geven nadat u een landstaal hebt geselecteerd, maakt de browser die u gebruikt verbinding met de servers van Google. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere  de  volgende informatie kan worden verzameld en  verwerkt: IP-adres,    URL van de bezochte pagina, datum en tijd.   Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich gecertificeerd in overeenstemming met de TADPF en is daarom verplicht om  de Europese  beginselen inzake gegevensbescherming te volgen. Voor het gebruik van  cookies of soortgelijke technologieën is uw toestemming vereist op grond van   § 25, lid 1, zin 1,  TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder  a)  van  de AVG. De verwerking  van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op grond van art.   6 lid 1 sub a van de AVG. U kunt uw  toestemming  te allen tijde intrekken zonder  dat dit gevolgen  heeft voor de  rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd   .   Ga voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Google naar: https:// www.google.com/policies/privacy/.

5.7 Donaties en betaaldiensten

 

5.7.1 Welke gegevens verwerken wij in het kader van fondsenwerving?

We maken gebruik van een fondsenwervingsfunctie op onze website. Bij fomdswerving verwerken wij onder andere naam, achternaam, e-mailadres en betalingsgegevens zoals creditcardnummer of andere betalingsgegevens. De verwerking van donaties wordt afgehandeld door de externe aanbieders Stripe Ltd. Voor meer informatie met betrekking tot de gegevensverwerking door Stripe Ltd.  Zie de impressuminformatie:  Stripe Inc. 354 Oyster Point Boulevard, Zuid-San Francisco, Californië 94080, Verenigde Staten

5.7.2 Gebruik van de betalingsdienstaanbieder Stripe

Op onze website maken wij gebruik van de Stripe-betaaldienst van Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland). De gegevensverwerking dient om u een betaling via de betalingsdienst aan te bieden. Door Stripe te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling doorgegeven aan Stripe om de overeenkomst met u met de geselecteerde betaalmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. Indien nodig behoudt Stripe zich het recht voor om een kredietrapport te verkrijgen op basis van mathematisch-statistische procedures met behulp van kredietbeoordelaars. Voor dit doel geeft Stripe de persoonsgegevens die nodig zijn voor de kredietbeoordeling door aan een ratingbureau en gebruikt het de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling om tot een redelijke beslissing te komen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die zijn berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden en die onder meer adresgegevens bevatten. Er wordt rekening gehouden met uw gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. De gegevensverwerking dient in het kader van een kredietwaardigheidscontrole voor het aangaan van een overeenkomst. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG vanwege ons doorslaggevende gerechtvaardigde belang bij bescherming tegen wanbetaling als Stripe vooraf betaalt. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG door Stripe hiervan op de hoogte te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract met de betaalmethode van uw keuze. Als u deze gegevens niet verstrekt, kan de overeenkomst niet worden gesloten met de door u gekozen betaalmethode. Alle Stripe-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van Stripe. Deze vind je op https://stripe.com/at/privacy

5.7.3 Gebruik van de betalingsdienstaanbieder Sumup

Sumup Herengracht 444H, 1017 BZ Amsterdam Nederland. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hun privacybeleid: https://www.sumup.com/en-us/privacy/ . De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG vanwege ons doorslaggevende gerechtvaardigde belang bij bescherming tegen wanbetaling door Sumup vooraf. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG door Stripe hiervan op de hoogte te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract met de betaalmethode van uw keuze. Door te betalen en gebruik te maken van Sumup worden de gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de betaling doorgegeven aan Sumup om de overeenkomst met u met de geselecteerde betaalmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. Als u deze gegevens niet verstrekt, kan de donatie niet worden afgesloten met de door u gekozen betaalmethode.  Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen zoals de VS. Voor de  VS is er  een adequaatheidsbesluit van de  Europese Commissie: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF).  SUMUP is niet gecertificeerd volgens het TADPF.

5.8 Betalingen in de Bhakti Marga Shop ter plaatse

 

5.8.1 Gebruik van de betalingsdienstaanbieder Zettle door PayPal

U kunt betalen in onze winkel. Als u in onze winkel betaalt, verwerken wij van u onder andere naam, achternaam, e-mailadres en betalingsgegevens zoals creditcardnummer of andere betalingsgegevens. Voor onze Shop on site gebruiken we Zettle by PayPal, Office London 58 Victoria Embankment London EC4Y ODS. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hun privacybeleid:  https://www.zettle.com/de/help/articles/2938013-dsgvo. Door te betalen en Zettle te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling doorgegeven aan Zettle om het contract met jou met de geselecteerde betaalmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, b) van de AVG.

5.9 API-sleutels

We maken gebruik van bepaalde API’s om specifieke functies te bieden. Deze API’s kunnen de volgende services van derden bevatten: Google Maps (API-sleutel), Meetup (OAuth-token), PayPal (e-mail, client-ID, Client Secret), Eventbrite (API-sleutel, verificatie-URL, Client Secret) en Zoom (e-mail, Client ID, Client Secret).

 

5.10 Event Tickets

 

5.10.1 De verzamelde persoonsgegevens en waarom

De volgende Informatie over evenementen, deelnemers en verkoop van tickets wordt opgeslagen in de lokale database:

 • Deelnemersgegevens (RSVP’s en Tickets): naam en e-mailadres.
 • Ticketinformatie (RSVP’s en tickets): naam, e-mailadres en ticketnummer/SKU (via afrekenpagina).
 • Gegevens van de ticketkoper: naam en e-mailadres
 • Het factuuradres van de ticketkoper (door het gebruik van WooCommerce, Easy Digital Downloads of PayPal)

Let op: de website-eigenaar kan bijna alle bezoekersinformatie die van ticketkopers wordt gevraagd, verzamelen door een aangepast registratieformulier aan te maken.

6. Bewaren van uw persoonsgegevens

6.1 Duur van opslag persoonsgegevens:

Aan het einde van een overeenkomst worden de gegevens eerst opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder belasting- en handelsrecht, en aan het einde van deze periode verwijderd, als u niet hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik. Tenzij in dit privacybeleid een meer specifieke bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); In het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet meer van toepassing zijn.

6.2. Bewaarperiode voor verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor onze verwerkingsdoeleinden. Als wij uw persoonsgegevens verwerken en opslaan op basis van uw toestemming, verwijderen wij deze gegevens onmiddellijk nadat u uw toestemming heeft ingetrokken.

6.3 Verwijderen van persoonsgegevens

Op verzoek zullen wij de gegevens die voor het gebruik van onze websites zijn verzameld en opgeslagen, regelmatig verwijderen. We zullen dit zelfs en binnen enkele dagen doen, tenzij we een bijzonder belang hebben bij verdere opslag voor individuele gevallen, bijvoorbeeld cyberaanvallen. Met betrekking tot uw contactverzoeken bewaren wij uw gegevens alleen voor de periode die nodig is om uw verzoek te beantwoorden.

6.4 Persoonsgegevens in relatie tot onze nieuwsbrief

Voor zover u zich voor onze nieuwsbrief hebt aangemeld, verwerken wij uw gegevens in dit verband voor de duur van de aanmelding voor onze nieuwsbrief en verwijderen wij deze te allen tijde als u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief of uw toestemming intrekt.

6.5 Registratie website en gebruikersprofiel

Hetzelfde geldt voor de registratie op onze website en de gegevens in verband met uw persoonlijke gebruikersprofiel.

6.6 Persoonsgegevens in relatie tot bestellingen, levering van diensten, fondswerving

In het kader van bestellingen van producten of diensten en fondsenwerving bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is om aan uw boeking, bestelling of andere verzoeken te voldoen. In het kader van evenementen, cursussen, accommodaties en registraties bewaren wij uw hiervoor verzamelde persoonsgegevens gedurende twee jaar, te rekenen vanaf het einde van het kalenderjaar waarin voor het laatste contact met de klant heeft plaatsgevonden; dit om een goede klantenservice te garanderen. Persoonsgegevens in relatie tot claims kunnen worden bewaard totdat de verjaringstermijnen zijn verstreken.

6.7 Langere bewaartermijn vereist

Voor zover een langere bewaartermijn vereist is op grond van wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen of ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld in geval van mogelijke juridische geschillen, worden uw persoonsgegevens ook na het verstrijken van de bovengenoemde termijn opgeslagen en verwerkt. Bij de volledige uitvoering van een overeenkomst of een semi-contractuele relatie zullen wij, in de mate van het mogelijke, de verdere verwerking van uw persoonsgegevens onmiddellijk beperken.

7. Rechten van de betrokkenen en bewaartermijn

 

7.1 Herroepingsrecht in geval van toestemming

 

De toestemming voor de verwerking van de foto’s en/of video’s kan voor de toekomst te allen tijde worden ingetrokken met werking voor de toekomst. Als betrokkene kunt u uw herroepingsrecht uitoefenen bij:

 

Stichting Bhakti Marga Nederland

Amer 31, 8226 LR Lelystad, Nederland

info@bhaktimarga.nl

https://bhaktimarga.nl

 

De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die op basis van uw toestemming tot het moment van de intrekking wordt uitgevoerd, wordt hierdoor niet aangetast. In het geval een overeenkomst met u is aangegaan als deelnemer aan een evenement, dan vormt deze overeenkomst de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens volgens art. 6 I b AVG.

 

7.2 Rechten van de betrokkene

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten in overeenstemming met de artikelen 15 t/m 20 van de AVG: Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens. Bovendien hebt u op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG en tegen de verwerking voor direct marketing

 

 • Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht om informatie te ontvangen over de gegevens die over u zijn opgeslagen. (Art. 15 AVG)
 • Als onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht op rectificatie (art. 16 AVG).
 • Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, kunt u verzoeken om verwijdering of beperking van de verwerking en bezwaar maken tegen de verwerking (art. 17, 18, 21 AVG)
 • Als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking of als er een overeenkomst voor gegevensverwerking bestaat en de gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, hebt u mogelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid. (Art. 20 AVG)

 

Indien u gebruik maakt van voornoemde rechten, zal de verwerkingsverantwoordelijke controleren of aan de wettelijke vereisten hiervoor wordt voldaan. Dit gebeurt in de vorm van een negatieve of positieve beslissing of een vaststelling van de identiteit. In het geval van een positieve beslissing in overeenstemming met artikel 15 van de AVG wordt de betrokkene volledig en gedetailleerd geïnformeerd. WordPress stuurt een e-mailbevestiging met het verzoek om bevestiging van het verzoek tot verwijdering als beveiligingsmechanisme en dient om de identiteit vast te stellen. Na bevestiging van dit verwijderingsverzoek worden de gegevens eerst uit de systemen verwijderd en vervolgens opgeslagen op lokale servers, afhankelijk van de verwijderingstermijnen. Ook zonder speciaal verzoek van onze klanten voldoen de partijen uiteraard aan de verplichtingen om persoonsgegevens te verwijderen. Dergelijke verplichtingen vloeien bijvoorbeeld voort uit artikel 17 van de AVG. Er zijn echter persoonsgegevens die zijn vrijgesteld van deze verplichting tot verwijdering en waarvoor wij, de partijen, zelfs verplicht zijn door andere wetten, deze te blijven bewaren. Verwijdering is bij wijze van uitzondering uitgesloten in de gevallen beschreven in artikel 17, lid 3 van de AVG. Dit geldt in het bijzonder wanneer op grond van artikel 17, lid 3, onder b) van de AVG verdere opslag noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijk gerechtvaardigde wettelijke verplichting van de verantwoordelijke en wanneer op grond van artikel 17, lid 3, onder meer van de AVG verdere opslag is vereist voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

7.3 RECHT VAN BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 AVG

 

7.3.1 BEZWAAR OP GROND VAN UW SPECIFIEKE SITUATIE

VOLGENS ARTIKEL 21, LID 1 VAN DE AVG HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN ONZE GERECHTVAARDIGDE BELANGEN, WAARONDER PROFILERING (BIJV. KREDIETWAARDIGHEID). WE ZULLEN DE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN VAN U, OF VOOR DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN RECHTSVORDERINGEN.

7.3.2 BEZWAAR TEGEN DIRECT MARKETING

VOLGENS ARTIKEL 21, LID 2, VAN DE AVG HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN, MET INBEGRIP VAN PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT TEGEN DE VERWERKING VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VOOR DERGELIJKE DOELEINDEN VERWERKT.

 

7.4 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

In overeenstemming met artikel 77 van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is. U kunt een klacht indienen bij de  toezichthoudende autoriteit  die  voor ons verantwoordelijk is, die u kunt bereiken via de volgende contactgegevens:

 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Hoge Nieuwstraat 8 , 2514 EL Den Haag,

Postbus 93374 2509 AJ Den Haag, Tel: (070) 888 85 00

 

7.5 Recht van bezwaar

Indien de hier bedoelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f  AVG, hebt u het recht om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking met gevolgen voor de toekomst .Na succesvol bezwaar wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij kunnen aantonen dat er een dwingende gerechtvaardigde reden voor  de verwerking is  die zwaarder weegt dan uw belangen,  rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Als de persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Na succesvol bezwaar zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens voor direct marketingdoeleinden beëindigen.

 

8. Technische beveiligingsmaatregelen

 

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om de veiligheid van uw persoonsgegevens die we opslaan en verwerken te handhaven. Om bijvoorbeeld de overdracht van vertrouwelijke informatie die u ons als websiteprovider toestuurt, te beschermen, gebruiken wij SSL-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als de SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen. Geen enkel beveiligingssysteem is echter ondoordringbaar en we kunnen de veiligheid van onze systemen niet 100% garanderen. In het geval dat persoonsgegevens onder ons beheer worden gecompromitteerd als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, zullen we redelijke stappen ondernemen om de situatie te onderzoeken en, indien van toepassing, de personen van wie de persoonsgegevens mogelijk zijn gecompromitteerd, en/of de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte stellen.

9. Status van de privacyverklaring en updates

Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring te allen tijde door ons kan worden gewijzigd voor zover dat nodig is om u adequate informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring, voor zover u onze website regelmatig bezoekt of regelmatig gebruik maakt van onze producten en diensten. De datum van de laatste update van deze privacyverklaring wordt vermeld aan het begin van deze privacyverklaring.

Laatste update: 12.11.2023