STICHTING BHAKTI MARGA NEDERLAND

Bhakti Marga (het pad van Liefde en toewijding) is een spirituele, non-profit organisatie die zich inzet de leringen van Paramahamsa Sri Swami Vishwananda te verspreiden en in praktijk te brengen.
Visie: we hebben een globale gemeenschap van mensen voor ogen die, dankzij de Genade van Paramahamsa Vishwananda, Godsverwerkelijking nastreeft.
Missie: mensen voorzien in kennis, middelen en ondersteuning om de Genade van Paramahamsa Vishwananda te verkrijgen.
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda is een God-gerealiseerde, spirituele Meester met een eenvoudige boodschap: JUST LOVE. Zijn leven staat in het teken van het openen van de harten van de mensen voor de Goddelijke Liefde, die wij allen in onszelf meedragen, ongeacht ons ras, geloof of levensovertuiging. Hij moedigt ons allen aan Godsverwekelijking na te streven en een unieke, persoonlijke Liefdesrelatie met God aan te gaan.

KERNGROEP BHAKTI MARGA

Bhakti Marga Nederland heeft een stichtingsbestuur dat erop toeziet dat de organisatie voldoet aan de richtlijnen van de overheid. De stichting heeft een voorzitter (Sukhari Dasi), een secretaris (Govinda Das) en een penningmeester (Ramabhadra Das). De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bhakti Marga Nederland heeft de ANBI-status, waardoor giften van de belasting kunnen worden afgetrokken. Jaarlijks presenteert Bhakti Marga Nederland een financieel verslag (details onderaan de pagina).

De kerngroep wordt verder gesteund door verschillende werkgroepen met hun eigen coördinator. Alles wat vanuit Bhakti Marga Nederland wordt georganiseerd, heeft tot doel zoveel mogelijk mensen met Paramahamsa Sri Swami Vishwananda (Guruji) in contact te brengen (Hem te leren kennen) en via Hem een liefdesrelatie met God aan te gaan.
Om het pad naar God-realisatie te versterken, worden de activiteiten van Bhakti Marga Nederland ondergebracht in vier categorieën (de vier armen van Bhakti Marga), te weten:
1. Yoga & Mediatie (o.a. Atma Kriya Yoga, OM Chanting, Project Mantra).
2. Kennis (o.a. vertalen/uitgeven van boeken, verzorging (online) cursussen, studiegroepen).
3. Devotionele kunst (o.a. muziek, zang, dans, schilderen, tekenen).
4. Rituelen (o.a. puja, abhishekam, yagna).

 

SEVA STICHTING BHAKTI MARGA NL

Bhakti Marga is een levendige, groeiende organisatie. We zijn dankbaar dat veel vrijwilligers hun steentje (seva) aan al onze activiteiten bijdragen. Wil je ons helpen? Fantastisch! Laat ons weten welke talenten/interesses je hebt en je hoort van ons. Je bent hartelijk welkom!

 

 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2023

 

INKOMSTEN 2023:
DONATIES: € 27346,58
SHOP: € 2753,20
CURSUS: € 1240,00
EVENEMENTEN: € 5480,00
DIVERSEN: € 999,89                                                                    RENTE SPAARREKENING € 52,73

TOTAAL: € 37872,40

KOSTEN 2023:
ING: € 482,30
DONATIES: € 4891,55
SHOP: € 5804,99
DARSHAN: € 8588,69
EVENEMENTEN: € 3521,65
DIVERSEN: € 3475,39
TOTAAL: € 26764,57

BANKSALDO:
BEGINSALDO 01-01-2023
NL76INGB007159289 € 19.946,98

BEGINSALDO 01-01-2023
NL76INGB008281570 € 14.870,57

BEGINSALDO 01-01-2023                                    NL89INGB0102486484   € 0

BEGINSALDO 01-01-2023                                                          ORANJE SPAARREKENING € 0

EINDSALDO 31-12-2023
NL76INGB007159289 € 19594,91

EINDSALDO 31-12-2023
NL76INGB008281570 € 13.994,69

EINDSALDO 01-01-2023                                    NL89INGB0102486484   € -2,75

EINDSALDO 01-01-2023                                                            ORANJE SPAARREKENING € 12.552,73

 

 

Verantwoording: Bhakti Marga Nederland streeft ernaar een eigen tempel / ashram te realiseren. Om dit te kunnen bekostigen, is het nodig een ruime financiële reserve op te bouwen.

 

 

 

 

Bhakti Marga Nederland is een stichting met ANBI-status

KvK nummer: 58876065

Bank: NL76 INGB 0007159289

coördinator van Bhakti Marga Nederland: SUKHARI DASI

Meer informatie over Bhakti Marga of Paramahamsa Vishwananda? Contact via: Girinandini 06-46018020 of Ishwari Dasi 06-12076307 of Harischand (English/jeugd) 0611287936

swami van Bhakti Marga Nederland: Swami Vishwakurunandhanananda